vleesspied_bbqservice

 

PRIVACY VERKLARING Keurslagerij VOF
Keurslagerij VOF gevestigd en kantoorhoudende te Oude Pekela (9665bg) aan de Feiko Clockstraat 110, hierna te noemen “Keurslagerij VOF” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Keurslagerij VOF verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert
Keurslagerij VOF u over de manier waarop Keurslagerij VOF uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Keurslagerij VOF worden aangeboden op www.huizing.keurslager.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Persoonlijk
Keurslagerij VOF gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Keurslagerij VOF past wat u op www.huizing.keurslager.nl ziet aan op uw interesses. Keurslagerij VOF gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel
Keurslagerij VOF verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.huizing.keurslager.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Keurslagerij VOF gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde
gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Keurslagerij VOF.

3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Keurslagerij VOF uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Keurslagerij VOF verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.huizing.keurslager.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Keurslagerij VOF uw
gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Keurslagerij VOF dat doet.

4. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Keurslagerij VOF gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Keurslagerij VOF uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid.Ook kan Keurslagerij VOF uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten
of onrechtmatige gedragingen.

5. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Keurslagerij VOF deze gegevens net zoals die van andere klanten van Keurslagerij VOF.

6. Social media
Op sommige plekken op www.huizing.keurslager.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Keurslagerij VOF krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Keurslagerij VOF geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Keurslagerij VOF voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Keurslagerij VOF een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Keurslagerij VOF op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Keurslagerij VOF maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Keurslagerij VOF ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de
verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Keurslagerij VOF tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.huizing.keurslager.nl werken mogelijk niet meer indien uw
computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Keurslagerij VOF
1. Keurslagerij VOF heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Keurslagerij VOF verwerkt ten behoeve van www.huizing.keurslager.nl. Keurslagerij VOF accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.Artikel 7 Bewaartermijn
1. Keurslagerij VOF bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.huizing.keurslager.nl, tenzij Keurslagerij VOF op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Keurslagerij VOF behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.huizing.keurslager.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.huizing.keurslager.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.huizing.keurslager.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op .